CR104 Wanbetaling van premies – verval van polis

CR104

Wanbetaling van premies – verval van polis

Agtergrond

Maatskappye kan nie verkwalik word as eise geweier word omdat premies agterstallig is nie. Of ‘n polis by wanbetaling verval en of betaling geweier kan word selfs al verval dit nie, sal vanselfsprekend van die bepalings van die polis self afhang.

In die gegewe geval was premies volgens die polis stiptelik maandeliks betaalbaar.

Die maatskappy se beleid was nietemin om ‘n grasie tydperk van 30 dae toe te laat. Daarvolgens sou die polishouer dus enige tekort sonder enige nadelige gevolge binne daardie tydperk kon aanvul. Indien ‘n eis binne daardie tydperk byvoorbeeld sou ontstaan, sou dit ondanks die wanbetaling maar met inagneming daarvan, steeds eerbiedig word.

Indien die premie egter vir ‘n tweede maand agterstallig is, word die werking van die polis opgeskort maar nie beëindig nie. Dit beteken dat die tekort ter keuse van die versekerde sonder enige nadelige gevolge binne die twee maande tydperk aangevul kon word, in welke geval die polis eenvoudig voortgesit word maar as ‘n eis gedurende daardie tydperk en voor aanvulling van die tekort sou ontstaan hoef dit nie eerbiedig te word nie aangesien betaling van die premies ‘n voorvereiste vir betaling van die polisvoordeel is.

Dit sou dan van die versekeraar afhang of hy bereid sou wees om ‘n latere tender van betaling te aanvaar.

Indien die premie vir ‘n derde maand agterstallig is, verval die polis sondermeer. Geen eis wat in dié ontstaan, word in so ‘n geval erken nie en die versekeraar is geregtig om enige aanbod van betaling van die agterstallige bedrae te weier.

Aangesien premies in die onderhawige geval reeds twee maande laat was toe die eis om betaling van die polisvoordeel ontstaan het, is die eis nie erken nie al was die polis nie formeel gekanselleer nie.

Uiteinde

By ontvangs van bogemelde verduideliking, is die eis laat vaar en die leêr gesluit.

AS
Oktober 2005