CR151 Mistake – snatching at the bargain – bona fide error by insurer

CR151

Mistake – snatching at the bargain – bona fide error by insurer

Feite

Die klaer het in 1971 en 1973 onderskeidelik twee polisse by die versekeraar uitgeneem.

Gedurende die tydperk wat hy die polisse besit het, het die versekeraar hom gereeld ingelig oor bonusverklarings en die stand van die polisse. Sedert 2001 het hy gereeld navraag gedoen oor die waardes van die polisse. In 2005 het hy besluit om die polisse af te koop en sy makelaar gevra om die nuutste waardes skriftelik aan te vra. Op 12 Mei 2005 het die versekeraar hom skriftelik ingelig dat die waardes van die polisse onderskeidelik R54 000 en R14 000 was. Die klaer het die nodige afkoopvorms voltooi en toe hy na twee weke nog nie betaling ontvang het nie, navraag gedoen. Dis toe dat die versekeraar hom meedeel dat die polisse reeds gedurende 1998 afgekoop was deur die bank aan wie die polisse gesedeer was. Volgens die versekeraar was die status van die polis foutiewelik aangedui as “volopbetaald” in plaas van “afgekoop”.

Die klaer was van mening dat hy onder ‘n wanindruk gebring is deur die versekeraar en dat daar ‘n verwagting geskep is dat daar afkoopwaardes op die polisse was. Hy voel dat die maatskappy aanspreeklik gehou moet word vir die uitbetalings aangesien hy nie vir hulle foute aanspreeklik gehou kan word nie.

Bespreking

Volgens die versekeraar kon daar redelikerwys van die klaer verwag gewees het om te weet dat die polisse in 1998 afgekoop was omdat, met die afkoop van die polis, R54 000 in die klaer se bankrekening gedeponeer is. Die versekeraar het verder aangebied om ‘n bedrag van R1 500 aan die klaer te betaal om hom te vergoed vir enige ongerief wat hul optrede kon veroorsaak het. Die klaer se antwoord hierop was dat sy rekening deur die bank gevries is a.g.v. sy likwidasie en dat hy geen beheer of handelingsbevoegdheid ten opsigte van die rekening gehad het nie. Hy was ook nie tevrede met die aanbod van R1 500 nie.

Resultaat

Nadat die saak op ‘n beregtersvergadering bespreek is het ons tot die gevolgtrekking gekom dat die klagte nie gehandhaaf kan word nie. Die afkoopwaarde van die polis is tot die klaer se voordeel aangewend. Ons was ook van mening dat die versekeraar se aanbod van R1 500 ‘n billike aanbod was en voldoende vergoeding is vir enige ongerief wat die klaer ervaar het.
AS
Maart 2006